Podsumowanie roku 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Prószków,

Dużymi krokami zbliża się koniec roku 2020. Minął drugi rok mojego urzędowania na stanowisku Burmistrza. Bycie Burmistrzem to misja i zaszczytna służba. Wzorem roku ubiegłego czuję się zobowiązany, by przedstawić sprawozdanie za kolejny okres mojej pracy w Urzędzie.

Ostatni rok to czas nowych wyzwań, podejmowanych decyzji oraz ciągłego poczucia odpowiedzialności za losy Gminy Prószków. W tym miejscu pragnę przytoczyć cytat: „Aby osiągnąć wielkie rzeczy, musimy nie tylko działać ale i marzyć, musimy nie tylko planować ale i wierzyć” (Anatole France). Działanie, marzenie, wiara oraz ciężka praca przyczyniła się do tego, że w 2020r. zakończyliśmy wiele kluczowych przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój Gminy.

Z dniem 1 lutego 2020 roku dla najmłodszych mieszkańców Gminy został otwarty pierwszy Publiczny Żłobek w Prószkowie. Nowa powstała placówka przygotowana została na miarę XXI wieki i stanowi piękną wizytówkę naszej Gminy. Początkowo żłobek dysponował 32 miejscami opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie chcą zrezygnować z aktywności zawodowej oraz widząc duże zainteresowanie żłobkiem z dniem 1 września 2020 r. otworzyliśmy dodatkowy oddział. Jesteśmy Gminą otwarta na potrzeby rodzin, dlatego wspieramy rodziców w organizowaniu opieki nad naszymi najmłodszymi mieszańcami.

Kolejną kluczową inwestycją dla gminy Prószków był długo wyczekiwany remont Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Budynek przeszedł gruntowne zmiany, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Celem nadrzędnym było zwiększenie jego efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Wyremontowany obiekt zachwyca swoją architekturą.

Duża część działań Gminy ukierunkowana jest na inwestycje drogowe, niezbędne do poprawy jakości infrastruktury. Udało nam się podpisać umowę na „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowościach Przysiecz oraz Ligota Prószkowska oraz na odcinku Złotniki-Pomologia powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Ponadto odebrano dokumentację projektową na budowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 414 z ulicą Strzelecką w Złotnikach.

Kolejnym sukcesem było podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w zakresie której przebudowywana jest ulica Strażacka w Przysieczy. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 1.070.843,59 zł. Dodatkowo podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej na placu festynowym w Przysieczy. W Nowej Kuźni zamontowano oświetlenie zewnętrzne na placu festynowo – rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej. W Prószkowie, na kortach tenisowych zbudowano oświetlenie. Wykonaliśmy remont świetlicy w Przysieczy, Nowej Kuźni, Zimnicach Wielkich oraz Górkach. Przystąpiliśmy do projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Prószków”. Projekt przewiduje doposażenie przejść pieszych w miejscowości Górki i Chrząszczyce w tzw. oświetlenie dedykowane.

Ważne jest, aby nie zwalniać tempa, dlatego w planach Gminy Prószków są kolejne ważne inwestycje: budowa ronda na drodze krajowej nr 45, w Zimnicach Małych, budowę chodnika w Zimnicach Małych, Ligocie Prószkowskiej, Chrzowicach oraz remont ulicy Stawowej w Górkach.

Gmina Prószków skorzystała z prawa pierwokupu i zakupiła działkę inwestycyjną w Zimnicach Małych o powierzchni 0,9864 ha. Dzięki zakupionemu terenowi wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna gminy Prószków. Uczestniczyliśmy również w działaniach proekologicznych i udzieliliśmy dotacji celowej dla mieszkańców na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 17 wniosków, z czego zrealizowanych zostało 16. Bierzemy również udział w ważnym projekcie, który na ma na celu przyłączenie gospodarstw domowych z terenu gminy Prószków do sieci gazowej.

Gmina inwestuje w komfort życia mieszkańców oraz ekologię. Już w najbliższym czasie powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Prószkowie z zastosowaniem innowacyjnych technologii oczyszczania. Na budowę oczyszczalni ścieków z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie w wysokości 2.595.813,25 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Do działań ukierunkowanych na ochronę środowiska można zaliczyć inwestycje w Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszycach oraz Prószkowie. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia PSZOK-ów. Obie inwestycje sfinansowano przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Nowoczesna infrastruktura ma zachęcić mieszkańców gminy do korzystania z kolejnych miejsc, gdzie legalnie i bez dodatkowych opłat będzie można pozbyć się odpadów segregowanych, a to zapewni większą efektywność gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina Prószków postanowiła również zwiększyć zasięg systemu segregacji odpadów poprzez inwestycje w nowe pojemniki do ich zbierania. W każdej miejscowości zamontowano szafy do zbiórki elektroodpadów oraz dzwony na szkło do segregacji odpadów. Zakupiliśmy również pojemniki dla szkół i przedszkoli Gminy Prószków.

Na prószkowskim rynku stanęło wyjątkowe serce – na plastikowe nakrętki. Jest to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale przede wszystkim mające pomóc najbardziej potrzebującym.

W ramach akcji EKOGENERACJA „Zamień Elektroodpady na Kulturalne Wypady” Gmina Prószków rozdysponowała wśród mieszkańców bilety wstępu do instytucji kultury w zamian za elektroodpady dostarczone do PSZOK w Prószkowie.

Gmina Prószków włącza się również w akcje prospołeczne, czego dowodem jest przystąpienie do projektu „Nie marnuj jedzenia”. W ramach tej akcji poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspomogliśmy potrzebujące osoby z tereny gminy Prószków, przekazując im artykuły spożywcze.

Nasi mieszkańcy i uczniowie z Gminy Prószków biorą udział w wielu projektach oraz programach edukacyjnych. Między innymi w marcu 2020r. zakończył się cykl szkoleń dla mieszkańców z kompetencji cyfrowych w ramach realizacji programu grantowego E-aktywni mieszkańcy Prószkowa.

Z powodu pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte, a nauka przeniosła się do sieci. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło konieczność wprowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym. Dzięki programowi „Zdalna szkoła”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do szkół podstawowych z terenu Gminy Prószków trafiło 68 tabletów oraz 16 laptopów o wartości ok. 100.000 zł. Całość wydatkowanej kwoty pochodziło ze środków zewnętrznych i nie obciążyło finansów gminy.

W ramach otrzymanego dofinasowania z Komisji Europejskiej w wysokości 15.000 Euro w 13 punktach na terenie Gminy Prószków znajdują się HotSpoty, czyli otwarte punkty dostępu, umożliwiające połączenie z Internetem. Punkty te znajdują się w Boguszycach, Chrząszczycach, Chrzowicach, Folwarku, Górkach, Ligocie Prószkowskiej, Nowej Kuźni, Zimnicach Wielkich, Zimnicach Małych, Źlinicach, Złotnikach, Przysieczy oraz w Prószkowie.

Kultura oraz sport to ważna dziedzina życia w naszej Gminie. Najbardziej utalentowanym sportowcom z terenu Gminy Prószków wręczone zostały stypendia sportowe. To zaszczytne wyróżnienie w 2020r. otrzymało aż ośmioro sportowców (w kategoriach: taniec, gimnastyka, akrobatyka powietrzna, hokej, Przyznane stypendia są efektem ich ciężkiej pracy oraz wysokiego poziomu, który reprezentują. W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego na realizację projektu „Muzyka łączy pokolenia”. Dofinansowanie opiewało na kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Projekt miał na celu zachęcić seniorów oraz dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu, a także wzmocnić więzi międzypokoleniowe. Realizacja zadania obejmowała m.in. warsztaty umuzykalniające, umożliwiające wykształcenie nowego pokolenia, zasilającego Młodzieżową Orkiestrę Dętą "Kaprys".

W lipcu 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs „W życiu piękne są tylko chwile”, a laureatom konkursu wręczono nagrody. Bardzo się cieszę, że inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców naszej gminy. Wyrażam przekonanie, że przywołanie bardzo interesujących historii z życia jak również podzielenie się refleksjami na temat sensu egzystencji okazało się ciekawym doświadczeniem i urozmaiceniem ciężkiego okresu epidemiologicznego.

Dobre funkcjonowanie Gminy to przed wszystkim wspólne działanie, czego przykładem może być: Fundusz Sołecki, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka oraz uczestnictwo w programie Fundacji Górażdże.

Sołectwa Boguszyce, Chrzowice i Folwark złożyły wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone o przyznanie grantów na poprawę infrastruktury rekreacyjnej w ramach programu Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie.

W Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej z Gminy Prószków udział wzięły 4 sołectwa: Górki, Jaśkowice, Zimnice Wielkie oraz Przysiecz. Sołectwa otrzymały dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł na realizację swoich zadań, z czego 5.000,00 zł pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego, a 1.000,00 zł przekazał Urząd Miejski w Prószków. W Przysieczy na budynku świetlicy zainstalowano zewnętrzny wyświetlacz oraz zakupiono stół biesiadny wraz z 2 ławkami. Jaśkowice podjęło decyzję o doposażeniu świetlicy wiejskiej w wyposażenie gastronomiczne. W Górkach dofinansowanie przeznaczono na zabudowanie wiaty roletami. Sołectwo Zimnice Wielkie wykorzystało środki na zakup zastawy stołowej. W kolejnej edycji programu udział będą brały pozostałe sołectwa z Gminy Prószków.

Fundusz Sołecki w roku 2020 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Po raz pierwszy wszystkie sołectwa złożyły wnioski w ramach w. w. funduszu. Wzrost zainteresowania funduszem sołeckim pokazuje, że odgrywa on pozytywną rolę w ożywieniu lokalnych środowisk. Wspólne podejmowanie decyzji to integracja oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Nie sposób wskazać w tym krótkim sprawozdaniu wszystkich aktualnie realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć. Zapewniam jednak, iż w ostatnich dwóch latach starałem się, sprostać potrzebom i oczekiwaniom całej naszej społeczności. Nie był to łatwy czas. Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na niemal każdej sferze życia społecznego. W dobie stanu zagrożenia epidemiologicznego mieszkańcy gminy Prószków pokazali, że w tak trudnych sytuacjach potrafią być solidarni. Jeszcze raz pragnę podziękować za zorganizowanie szlachetnej akcji szycia maseczek, za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w zaopatrzeniu seniorów, czy osób na kwarantannie. Wsparcie rodzinne, sąsiedzkie oraz koleżeńskie świadczy o naszym poczuciu wspólnoty w lokalnej społeczności. Wasza pomoc okazała się dla potrzebujących osób bezcenna. Widząc sukcesy, chęć mieszkańców do działania i kolejne perspektywy, chce się zrobić jeszcze więcej dla naszej małej ojczyzny, jaką jest Gmina Prószków.